Kötelmi jog

Mit lehet tenni ha hibás terméket kapunk?

Valamely termék vásárlásakor sokszor találkozunk a kellékszavatosság fogalmával, ami a magyar jogrendszerben vásárlók és eladók közötti jogi kapcsolatot szabályozza az eladó hibás teljesítése esetén. A kellékszavatosság alapjai és szabályai a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:159-6:167. §-aiban találhatóak meg, és célja a vásárlók védelme abban az esetben, ha a vásárolt termék hibásnak vagy nem megfelelőnek bizonyul.

Kellékszavatosság röviden

A kellékszavatosság olyan jog, amely a vásárlókat védi, ha egy termék hibásnak vagy nem megfelelőnek bizonyul. A magyar jogrendszer alapján a vásárlók két évig élhetnek kellékszavatossági jogukkal a vásárlástól számítva. Ez a két év az általános időkeret, amely alatt a vásárló bármikor élhet a kellékszavatossági jogával. Az eladó nem korlátozhatja vagy rövidítheti meg ezt az időszakot. Ha a termék ebben az időszakban hibásnak bizonyul, az eladó köteles azt ingyenesen megjavítani vagy kicserélni. Ha ez nem lehetséges, a vásárló választhat az árleszállítás vagy a szerződés felbontása között.

Hiba jelentése és az eladó kötelezettségei

Ha a vásárló észrevesz a terméken egy hibát vagy hiányosságot, köteles azonnal értesíteni az eladót. Az értesítést írásban is megteheti, de a szóbeli jelzés is elfogadható. Az értesítés késedelméből eredő kárért a vevő a felelős. Az értesítést követően a vevő a következő kellékszavatossági jogokat választhatja:

  1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet. A kijavítás, illetve kicserélés költségei az eladót terhelik ilyenkor. A hibát az eladó költségére a vevő maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, ha az eladó nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést. Az eladónak a kijavítást vagy a kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
  2. Árleszállítást vagy a szerződéstől elállhat: Ha a termék kijavítása vagy kicserélése aránytalanul nagy költséggel járna, vagy az eladó nem tudja elvégezni, akkor a vásárló választhat az árleszállítás és a szerződéstől való elállás között. Az árleszállítás mértéke a hiba súlyosságától függ. A szerződéstől állhat el a vevő, ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az eladó felelőssége

Az eladó felelős a hibás termékért, függetlenül attól, hogy ismerte-e a hibát vagy sem. Az eladó a vásárló igényeinek megfelelően köteles eljárni és a hibát kijavítani vagy a terméket cserélni.

Összegzés

A kellékszavatosság egy olyan jog, amely a magyar vásárlókat védi a hibás vagy nem megfelelő termékekkel szemben. Az eladóknak is fontos ismerniük a kellékszavatosság jogintézményét, amelynek tudatában az eladó-vásárló kapcsolatok átlátható és tisztességes lebonyolítása érdekében szükséges cselekedniük. A kellékszavatosság mellett további jogorvoslati lehetőségek is rendelkezésre állhatnak, például a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulás vagy peres eljárás. Minden esetben ajánlott jogi tanácsot kérni egy szakértőtől vagy ügyvédtől.

Még szintén kedvelheted...